Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Ο αποτελεσματικός μάνατζερ

Πηγή: Μακρυγιωργάκης Μἀριος (2001), Η Ανθρώπινη Πλευρά του Μάνατζμεντ /Ανθρώπινες Σχέσεις στον Χώρο της Εργασίας , Αθήνα, εκδ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ


Εντάξει, αποτελεσματικός μάνατζερ είναι ο καλά πληροφορημένος μάνατζερ, αλλά δεν είναι κι απαραίτητο να τα γνωρίζετε όλα.

Η δουλειά των στελεχών όσο το επίπεδο της ιεραρχίας ανεβαίνει, απομακρύνεται από τις εκτελεστικές λειτουργίες που αντικαθίστανται από τις «διευθυντικές» - τον Προγραμματισμό, την Οργάνωση, τη Διεύθυνση, το Συντονισμό, τον Έλεγχο.

…Ένα πρόσωπο θεωρείτε μάνατζερ όχι όταν είναι αυτός ο τίτλος της θέσης του αλλά εφόσον η δουλειά του περιέχει…                 «διευθυντικές λειτουργίες», τον Προγραμματισμό, την Οργάνωση,     τη Διεύθυνση, το Συντονισμό, τον Έλεγχο… 

… «Το αίσθημα της ψυχικής ικανοποίησης παίζει μεγάλο ρόλο στη συμπεριφορά».

Οι managers θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο πλέγμα των δραστηριοτήτων και καθηκόντων τους και την απόκτηση δεξιοτήτων στις ανθρώπινες σχέσεις.

Η παρουσία μας (άρα και συμπεριφορά μας) είναι το μόνο κομμάτι του εαυτού μας που είναι αντιληπτό από τους άλλους κι εκείνοι με τη σειρά τους, μόνο από αυτήν μπορούν τελικά να μας κρίνουν εφόσον αδυνατούν να γνωρίζουν τις σκέψεις, τα κίνητρα, τα συναισθήματα ή την ψυχοσύνθεσή μας. Εμείς είμαστε λοιπόν υπεύθυνοι για την εικόνα που οι άλλοι σχηματίζουν για μας ενώ η ευθύνη των άλλων περιορίζεται τελικά, μόνο στην από μέρους τους θέληση, αντικειμενικότητα και δυνατότητα για ορθή κρίση.

Είμαστε όλοι μέρος μιας κατάστασης.
Είμαστε όλοι συμπαίκτες.

«…Μπορείς να αγοράσεις:
·         Τη φυσική παρουσία ενός ανθρώπου σ’ ένα τόπο.
·         Τη φυσική παρουσία ενός ανθρώπου σ’ ένα τόπο για συγκεκριμένο χρόνο.
·         Τη φυσική παρουσία ενός ανθρώπου και ορισμένο αριθμό κινήσεων του σ’ ορισμένο τόπο και χρόνο.
Δε μπορείς να αγοράσεις όμως 
τον ενθουσιασμό, την αφοσίωση, την πρωτοβουλία, τη σκέψη, την καρδιά, την ψυχή…
…. Αυτά δεν αγοράζονται! Κερδίζονται!…»

Μόνο που μαζί με τις «προδιαγραφές» των ανθρώπων σε σχέση με τα «μπορώ» τους (ικανότητες, γνώσεις) πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να αφιερώσει αρκετό μάλιστα χρόνο και σ’ εκείνες που αφορούν στα «θέλω’ τους (ανάγκες-κίνητρα) που είναι και οι σπουδαιότερες.

Η Οργάνωση ως λειτουργία, πρέπει να αποβλέπει σε: δημιουργία δομής, καταμερισμό έργων, ομαδοποίηση επιμέρους εργασιών, εξασφάλιση συντονισμού και τυπικής επικοινωνίας στην διαδρομή για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού…

Υπηρετώντας την οργάνωση
στην ουσία θέτουμε εκείνη στην υπηρεσία μας,
ή αλλιώς…
Για να μας υπηρετήσει η οργάνωση
πρέπει πρώτα εμείς να την υπηρετήσουμε.
Πρέπει όμως μάλλον, να πειστούμε πρώτα γι’ αυτό.

Πηγή: 
Bιβλίο: "Η Ανθρώπινη Πλευρά του Μάνατζμεντ" (Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ 2001)
Του Μάριου Μακρυγιωργάκη


Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

Θέσπιση κοινών κριτηρίων για τη δικαιολόγηση των ισχυρισμών που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα , και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
1.Oi τελικοί χρήστες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, αντιμετωπίζουν μεγάλο εύρος ισχυρισμών σχετικά με τη λειτουργία, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα ενός καλλυντικού προϊόντος. Δεδομένου ότι τα καλλυντικά προϊόντα έχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη ζωή των τελικών χρηστών, έχει σημασία να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σ’ αυτούς μέσω των εν λόγω ισχυρισμών είναι χρήσιμες, κατανοητές και αξιόπιστες, και ότι τους επιτρέπουν να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις και να επιλέγουν τα προϊόντα που ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.
2.Kατά κύριο λόγο, οι ισχυρισμοί των καλλυντικών προϊόντων ενημερώνουν τους τελικούς χρήστες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των προϊόντων. Οι εν λόγω ισχυρισμοί συνιστούν ουσιώδη μέσα διαφοροποίησης μεταξύ προϊόντων. Επιπλέον, συμβάλλουν στην ενίσχυση της καινοτομίας και στην τόνωση του ανταγωνισμού. 
3.Τα κοινά κριτήρια πρέπει να καθορίζονται στο επίπεδο της Ένωσης ώστε να δικαιολογείται η χρήση του ισχυρισμού που προβάλλεται για τα καλλυντικά προϊόντα. Ο κύριος στόχος που εξυπηρετεί η θέσπιση κοινών κριτηρίων είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας για τους τελικούς χρήστες, ιδίως από παραπλανητικούς ισχυρισμούς για τα καλλυντικά προϊόντα. Η κοινή προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ αναμένεται επίσης ότι θα εξασφαλίσει καλύτερη διαχείριση των μέτρων που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, και θα αποτρέψει στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά. Επιπλέον, αυτή η προσέγγιση αναμένεται ότι θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών»)  . 
4.Τα κοινά κριτήρια θα πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της οδηγίας 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά («οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές») , της οδηγίας 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση , καθώς και άλλης ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας. 
5.Θα πρέπει να ακολουθηθεί ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά τη μετάδοση των μηνυμάτων στους τελικούς χρήστες, ώστε να λαμβάνονται υπόψη η κοινωνική, γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία της Ένωσης και να προστατεύονται η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Αυτή η προσέγγιση συμφωνεί με τις αρχές που έχει διατυπώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο επισήμανε επανειλημμένως ότι, για να διευκρινιστεί κατά πόσον ένας ισχυρισμός είναι ικανός να παραπλανήσει τους καταναλωτές, είναι απαραίτητο να εξεταστούν οι προσδοκίες τους, με δεδομένο το συγκεκριμένο πλαίσιο και τις ισχύουσες περιστάσεις στις οποίες διατυπώθηκε ο ισχυρισμός, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, πολιτιστικών και γλωσσικών παραγόντων .
6.Τα κοινά κριτήρια, παρά το γεγονός ότι εξασφαλίζουν την τήρηση των ίδιων αρχών σ’ ολόκληρη την Ένωση, δεν θα πρέπει να αποβλέπουν στον καθορισμό και στον προσδιορισμό της διατύπωσης που θα μπορεί να χρησιμοποιείται στους ισχυρισμούς για τα καλλυντικά προϊόντα. 
7.Για να εξασφαλίζεται ότι τα κοινά κριτήρια για τα καλλυντικά προϊόντα εφαρμόζονται από την ίδια ημερομηνία που εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, ο παρόν κανονισμός εφαρμόζεται από τις 11 Ιουλίου 2013.
8.Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα καλλυντικά προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 
Άρθρο 1 
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε ισχυρισμούς που έχουν τη μορφή κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, εικόνων και παραστατικών ή άλλων συμβόλων που παραπέμπουν, ρητώς ή σιωπηρώς, σε χαρακτηριστικά ή λειτουργίες των προϊόντων στην επισήμανση, τη διαθεσιμότητα στην αγορά και τη διαφήμιση καλλυντικών προϊόντων. Εφαρμόζεται σε οποιονδήποτε ισχυρισμό, ανεξάρτητα από το μέσο ή τον τύπο του εργαλείου εμπορικής προώθησης που χρησιμοποιείται, των λειτουργιών του προϊόντος που προβάλλονται στον ισχυρισμό, και του κοινού στο οποίο απευθύνεται.
Άρθρο 2 
Το υπεύθυνο πρόσωπο, για το οποίο γίνεται λόγος στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, εξασφαλίζει ότι η διατύπωση του ισχυρισμού για τα καλλυντικά προϊόντα συμμορφώνεται με τα κοινά κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα I και συνάδει με τα έγγραφα που αποδεικνύουν το αποτέλεσμα που προβάλλει ο ισχυρισμός για το καλλυντικό προϊόν στον φάκελο πληροφοριών προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009.
Άρθρο 3 
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Εφαρμόζεται από τις 11 Ιουλίου 2013.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Βρυξέλλες,
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κοινά κριτήρια 

1.ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.Οι ισχυρισμοί που δηλώνουν ότι το προϊόν έχει αδειοδοτηθεί ή εγκριθεί από αρμόδια αρχή εντός της Ένωσης δεν πρέπει να επιτρέπονται.
2.Το παραδεκτό ενός ισχυρισμού πρέπει να βασίζεται στις εύλογες προσδοκίες του μέσου τελικού χρήστη ενός καλλυντικού προϊόντος, ο οποίος είναι εύλογα ενημερωμένος και εύλογα παρατηρητικός και προσεκτικός, λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικών, πολιτιστικών και γλωσσικών παραγόντων στη συγκεκριμένη αγορά.
3.Δεν πρέπει να επιτρέπονται οι ισχυρισμοί που προβάλλουν την ιδέα ότι το προϊόν παρέχει συγκεκριμένη ωφέλεια, όταν η ωφέλεια αυτή συνιστά απλώς συμμόρφωση με τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις.

2.ΑΛΗΘΕΙΑ
1.Αν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, το προϊόν περιέχει ένα ειδικό συστατικό, το συστατικό αυτό πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει στη σύνθεση του προϊόντος.
2.Οι ισχυρισμοί που αφορούν τις ιδιότητες ενός συγκεκριμένου συστατικού δεν πρέπει να υπαινίσσονται ότι το τελικό προϊόν έχει τις ίδιες ιδιότητες, αν αυτό δεν ισχύει.
3.Οι ανακοινώσεις εμπορικής προώθησης δεν πρέπει να υπαινίσσονται ότι οι απόψεις που εκφράζονται είναι αντικειμενικοί ισχυρισμοί, εκτός αν οι απόψεις αυτές αντανακλούν αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία.

3.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
1.Oι ισχυρισμοί των καλλυντικών, είτε διατυπώνονται ρητώς είτε σιωπηρώς, πρέπει να στηρίζονται σε επαρκή και επαληθεύσιμα αποδεικτικά στοιχεία, ανεξάρτητα από την κατηγορία αποδεικτικών στοιχείων που χρησιμοποιούν για την τεκμηρίωσή τους, όπως, κατά περίπτωση, οι κατάλληλες εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων.
2.Τα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση ενός ισχυρισμού πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πλέον σύγχρονες πρακτικές.
3.Όταν χρησιμοποιούνται μελέτες ως αποδεικτικά στοιχεία, πρέπει να σχετίζονται με το προϊόν και την ωφέλεια που προβάλλεται στον ισχυρισμό• πρέπει να ακολουθούν άρτια σχεδιασμένες και ορθά εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες (έγκυρες, αξιόπιστες και αναπαραγώγιμες) και πρέπει να τηρούν δεοντολογικές επιταγές.
4.Το επίπεδο απόδειξης ή τεκμηρίωσης πρέπει να συμφωνεί με το είδος του ισχυρισμού που διατυπώνεται, ιδίως όταν πρόκειται για ισχυρισμούς όπου η έλλειψη αποτελεσματικότητας μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα ασφάλειας.
5.Οι δηλώσεις που είναι σαφώς προϊόν υπερβολής και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά γράμμα από τον μέσο τελικό χρήστη ή οι δηλώσεις αόριστου χαρακτήρα δεν πρέπει να απαιτούν τεκμηρίωση.
6.Ο ισχυρισμός που προβάλλει (ρητώς ή σιωπηρώς) τις ιδιότητες ενός συστατικού στο τελικό προϊόν πρέπει να υποστηρίζεται από επαρκή και επαληθεύσιμα στοιχεία που να αποδεικνύουν, π.χ., την παρουσία του συστατικού σε αποτελεσματική συγκέντρωση.
7.Η αξιολόγηση του παραδεκτού ενός ισχυρισμού πρέπει να βασίζεται στο βάρος της απόδειξης όλων των διαθέσιμων μελετών, στοιχείων και πληροφοριών, ανάλογα με τη φύση του ισχυρισμού και τις επικρατούσες γενικές γνώσεις των τελικών χρηστών.

4.ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ
1.Οι παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων ενός προϊόντος δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.
2.Οι ισχυρισμοί δεν πρέπει να αποδίδουν στο σχετικό προϊόν ειδικά (δηλ. μοναδικά) χαρακτηριστικά, αν παρόμοια προϊόντα διαθέτουν τα ίδια χαρακτηριστικά.
3.Αν η δράση ενός προϊόντος συνδέεται με συγκεκριμένες συνθήκες, π.χ., με τη χρήση του σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, αυτό πρέπει να δηλώνεται σαφώς.

5. ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ
1.Οι ισχυρισμοί των καλλυντικών πρέπει να είναι αντικειμενικοί και δεν πρέπει να διαβάλλουν τον ανταγωνισμό, ούτε να δυσφημίζουν συστατικά που χρησιμοποιούνται νόμιμα.
2.Οι ισχυρισμοί των καλλυντικών δεν πρέπει να προκαλούν σύγχυση με προϊόν ανταγωνιστή.

6. ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1.Οι ισχυρισμοί πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητοί από τον μέσο τελικό χρήστη.
2.Οι ισχυρισμοί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των προϊόντων και πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες που να επιτρέπουν στον μέσο τελικό χρήστη να κάνει εμπεριστατωμένες επιλογές.
3.Τα μηνύματα εμπορικής προώθησης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ικανότητα του κοινού-στόχου (πληθυσμός των σχετικών κρατών μελών ή τμήματα του πληθυσμού, π.χ. τελικοί χρήστες διαφορετικών ηλικιών και φύλων, ή επαγγελματίες) να αντιλαμβάνεται το μήνυμα. Τα μηνύματα εμπορικής προώθησης πρέπει να είναι σαφή, ακριβή, σχετικά και κατανοητά από το κοινό-στόχο.

Νόμος για τους νέους Αγορανομικούς Κανόνες – Εκπτώσεις - Προσφορές.Ν. 4177/2013

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος νόμος 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (επισυνάπτεται στην παρούσα), στον οποίο περιλαμβάνονται και οι αναμενόμενες διατάξεις για τις εκπτώσεις, τις προσφορές και τις Κυριακές.Ο νόμος ορίζει σύγχρονους κανόνες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διακινούνται, διατίθενται και παρέχονται στην ελληνική αγορά, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο στεγασμένο αλλά και στο υπαίθριο (πλανόδιο και στάσιμο) εμπόριο.  Ο νέος νόμος καλύπτει επίσης τις περιπτώσεις συναλλαγών που αφορούν σε προϊόντα και υπηρεσίες από απόσταση, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλες μορφές, σε συνδυασμό με τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών (ν. 2251/1994).  Από το πεδίο εφαρμογής του εξαιρούνται μόνο οι επιστημονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τους ελεύθερους επαγγελματίες που προβλέπονταιστο άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 2238/1994 (δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί κλπ.), καθώς και κάθε υπηρεσία τραπεζικής, πιστωτικής, ασφαλιστικής ή επενδυτικής φύσεως ή σχετική με ατομικές συντάξεις ή με πληρωμές.Οι σημαντικότερες από τις αλλαγές που προβλέπει ο νέος νόμος είναι οι εξής:

Χορήγηση έντυπων οδηγιών

Τίθεται πλέον ρητή διάταξη νόμου (και όχι αγορανομικής διάταξης που στην ουσία αποτελεί Υπουργική Απόφαση) ότι, σε κάθε πώληση ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς στην ελληνική γλώσσα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και τις πλήρεις δυνατότητες του προϊόντος που αγοράζει, καθώς και ενημέρωση για τους κινδύνους από τη χρήση και διατήρησή του.  Από το γενικό αυτό κανόνα εξαιρούνται μόνο οι απλοϊκές κατασκευές, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν παρέχονται αρχικές οδηγίες από τον κατασκευαστή. 

Υποχρεωτική τήρηση πινακίδων επάνω στο διατιθέμενο προϊόν

Σε όλα τα προϊόντα που διατίθενται είτε εντός του καταστήματος είτε από υπαίθριους πωλητές τοποθετούνται πινακίδες λιανικής πώλησης μετις κάθε φορά απαιτούμενες ενδείξεις.  Η πινακίδα πρέπει να είναι άμεσα αντιληπτή από τον καταναλωτή. Οι ενδείξεις αναγράφονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και η τελική τιμή πώλησης επισημαίνεται με έντονη γραφή (bold).  Ανάλογα επισημαίνονται και τα τρόφιμα, βάσει του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Τήρηση τιμοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών

Οι επιχειρήσεις που παρέχουν κάθε μορφής υπηρεσίες υποχρεούνται πλέον να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο σε ορατό από τον πελάτη σημείο του καταστήματος ή γραφείου τους, στον οποίο αναγράφονται οι τιμές των υπηρεσιών που παρέχουν.  Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να αναγράφουν στα τιμολόγια ή στις αποδείξεις (εκτός των αποδείξεων ταμειακών μηχανών) που εκδίδουν, ξεχωριστά για καθεμία παρεχόμενη υπηρεσία την αντίστοιχη αμοιβή που εισπράττουν προ και μετά ΦΠΑ.

Πρακτικές επικοινωνίας με τον καταναλωτή

Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει ότι κατά την πώληση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ΚΦΑΣ, του Ποινικού Κώδικα και του ν. 2523/1997, ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο, εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο.Εφόσον πλέον αυτή η αυτονόητη υποχρέωση του παρόχου περιλαμβάνεται ρητά σε κείμενο νόμου και μάλιστα με το συγκεκριμένο λεκτικό, η ΕΣΕΕ έχει ήδη απευθυνθεί προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, ώστε να αρθεί για τις επιχειρήσεις η υποχρέωση ανάρτησης της περίφημης «Πινακίδας της Ντροπής», η οποία εισήχθη μετά βαΐων και κλάδων ως το απόλυτο όπλο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και το μόνο που κατάφερε είναι να εκθέτει συνεχώς το εμπόριο και τις επιχειρήσεις στους έλληνες και ξένους καταναλωτές.

Εκπτώσεις – Προσφορές

Εισάγονται πλέον τέσσερις εκπτωτικές περίοδοι, ως εξής:α) Τακτικές χειμερινές εκπτώσεις: Χειμερινές από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.Θερινές από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος Αυγούστου.β) Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι ο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.Οι ρυθμίσεις αυτές δεν εφαρμόζονται στις πωλήσεις αυτοκινήτων.  Η πρώτη εφαρμογή των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων θα είναι από τον ερχόμενο Νοέμβριο 2013.

Η διάταξη για την απαγόρευση των ανακοινώσεων εκπτώσεων τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη των νόμιμων περιόδων παρέμεινε μετά από έντονες και συστηματικές παρεμβάσεις της ΕΣΕΕ.  Σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, οι 30 ημέρες ισχύουν τόσο για τις τακτικές εκπτώσεις (χειμώνα – καλοκαίρι) όσο και για τις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους του Μαΐου και του Νοεμβρίου.

Η χρήση ποσοστού επιφυλάσσεται πλέον μόνο για τις τακτικές εκπτώσεις.  Σε όλες τις υπόλοιπες περιόδους προσφορών (τακτικών προσφορών, προωθητικών ενεργειών, ειδών stock και outlet), επιτρέπεται μόνο η αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής.

Η ουσία των προσφορών δεν αλλάζει:  Μπορούν να διενεργούνται για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις 10 συνεχόμενες ημέρες. Κατ’ εξαίρεση, οι προσφορές από εκθέσεις αυτοκινήτων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 60 ημέρες.  Οι προβλέψεις αυτές δεν εφαρμόζονται στις προσφορές προϊόντων παντοπωλείου.  Όπως ισχύει και τώρα, τα προσφερόμενα είδη δεν μπορούν να υπερβαίνουν το πενήντα 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα. Ως «είδος» νοείται ο κάθε κωδικός προϊόντος που πωλείται στην επιχείρηση. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από την προηγούμενη.  Στους φορείς αναγγελίας, την διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας αντικατέστησε το Παρατηρητήριο Τιμών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Ιστορικό
Υπάρχει Τρόπος για να αποκτήσεις Υπεροχή!Με μια μακρόχρονη, καταξιωμένη και ανοδική πορεία, από το 1999 μεταφέρω σύγχρονη τεχνογνωσία υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας στις μονάδες του κλάδου Αισθητικής και στα Πολυδύναμα Ινστιτούτα πανελλαδικά, καθώς και σε εταιρίες Παραγωγής - Εισαγωγής και Εμπορίας Καλλυντικών ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων / Marketing.
Διαθέτοντας γνώση της δομής και της υφιστάμενης κατάστασης στον κλάδο, των καταναλωτικών τάσεων και των ιδιαιτεροτήτων του μέσα από σύγχρονα ερευνητικά εργαλεία, διεθνώς αποδεκτά, σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία μουαναπτύσσω και καταγράφω διαρκώς τεχνογνωσία με στόχο πάντα την παροχή υπηρεσιών Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής υψηλής ποιότητας. Σήμερα κατέχω εξέχουσα θέση στην αγορά του κλάδου, διαθέτοντας ένα δίκτυο πελατών σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

Η προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων για λογαριασμό των πελατών μου,  οδήγησε στη δημιουργία ενός μεγάλου και ισχυρού δικτύου πελατών πανελλαδικά, που αναγνωρίζει σε εμένα όχι μόνον τη θεμελίωση της τεχνογνωσίας του marketing management στον κλάδο, αλλά και τη δημιουργική συμβολή μου στην επίτευξη αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις τους.

Μόνον, στα τρία πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς μου, μεταφέροντας επιστημονική γνώση και εφαρμοσμένη τεχνογνωσία στις επιχειρήσεις του κλάδου, μικρές και μεσαίες, ο αριθμός των συνεργασιών μου στην Αττική και την Περιφέρεια ξεπέρασε κάθε προσδοκία μου.

Μαζί με όσους με εμπιστεύθηκαν, αναπτύξαμε τζίρους και κέρδη, αυξάνοντας τα μερίδια αγοράς και την αναγνωρισιμότητά τους, αναβαθμίζοντας παράλληλα την εικόνα τους, τις μεθόδους καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Σήμερα που το διαδίκτυο αποτελεί ένα θεαματικό μέσο μετάδοσης γνώσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας, ανακαλύπτουμε νέους δρόμους για τη μεταξύ μας συνεργασία, το service, την εκπαίδευση του προσωπικού αλλά και την προβολή τους. Αυτός είναι και ο στόχος αυτού του κόμβου. Να μετατραπεί σε μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μεταξύ μας, με σκοπό τη διάδοση και τη διάχυση της τεχνογνωσίας του Marketing Management στις επιχειρήσεις του κλάδου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αύξηση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους, μεταφέροντας νέα γνώση/ εργαλεία δουλειάς, σύγχρονη τεχνογνωσία και εφαρμόσιμες μεθόδους.

Είμαι σίγουρος πως μέσα από αυτό τον κόμβο θα κατορθώσουμε να ανοίξουμε νέους δρόμους  για τη μεταξύ μας συνεργασία και επικοινωνία, και να βαδίσουμε μαζί στο δρόμο της επιχειρηματικής ανάπτυξης.


Βασίλειος Γαλάνης
Marketing Consultant - Καθηγητής - Συγγραφέας
Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

Info:
Mobile6980 558496


Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

ΌραμαΔιακριθείτε επαγγελματικά χωρίς όρια!Οραμά μου είναι, να αναγνωρίζομαι πανελλαδικά ως θεμελιωτής της τεχνογνωσίας του marketing management στον κλάδο Καλλωπισμού.
Να αναγνωρίζομαι στην αγορά του κλάδου  για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μου, τις νέες πρωτοποριακές ιδέες στο χώρο του management, του marketing και της επικοινωνίας. Οι πελάτες μου να αναγνωρίζουν σε μένα την πρωτοπορία, τη δημιουργικότητα αλλά και την ικανότητα υλοποίησης των ιδεών μου. Να αναζητώ διαρκώς τη δυνατότητα, να γνωρίζω, να κατανοώ και να προσεγγίζω αποτελεσματικά την αγορά των πελατών μου, προσθέτοντας αξία στην εικόνα της εταιρίας τους και των υπηρεσιών τους, στη γνώση, την αντίληψη και την αφοσίωση των καταναλωτών στα brand των επιμέρους υπηρεσιών τους, αναπτύσσοντας επιχειρήσεις, τζίρους και κέρδη.
Στόχος μου, μαζί να αλλάξουμε τη δομή και τον τρόπο οργάνωσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά με νέες μεθόδους και διαδικασίες, απογειώνοντας τους τζίρους και τα κέρδη τους.

Φιλοσοφία μου είναι η Ποιοτική και Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση με την παροχή ενός Ολοκληρωμένου μίγματος Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής και την προσφορά διαρκώς νέων υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Βούλησή μου είναι, να παραμένω η πρώτη επιλογή, εκατοντάδων Ινστιτούτων Αισθητικής και πολυδύναμων μονάδων πανελλαδικά.

Μέσα από τον κόμβο αυτό, μπορούμε να αναπτύξουμε και να θεμελιώσουμε ένα νέο τρόπο συνεργασίας προς όφελος και της δικής σας επιχείρησης. Σκοπός μου είναι αυτός ο κόμβος να αποτελεί για μένα ένα δίαυλο επικοινωνίας μαζί σας και για εσάς ένα εργαλείο δουλειάς. Όπως και το νέο μου βιβλίο Beuaty Therapy Management - Marketing Management of Beauty Therapy Institutes -.


Βασίλειος Γαλάνης
Marketing Consultant - Καθηγητής - Συγγραφέας
Εισηγητής Ειδικών ΣεμιναρίωνInfo:
e-mail: vasgalanis@gmail.com
Mobile: 6980 558496

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

Ανοικτή e-πιχειρηματική Γραμμή

e-Business Line!Επικοινωνήστε μαζί μου, για κάθε απορία σας, πρόβλημα που αντιμετωπίζεται ή ερώτηση, σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης, business plan, sales plan, marketing plan, creative - media strategy, media plan, διαφήμισης γενικότερα ή εκπαίδευσης του προσωπικού σας και οργάνωσης της επιχείρησής σας.

Με την αποφασιστική μου βούληση, την εμπειρία και την τεχνογνωσία μου, θα συμβάλλω άμεσα και ουσιαστικά στην επίλυση σημαντικών επιχειρηματικών προβλημάτων, στην κατεύθυνση της λήψης σωστών αποφάσεων και στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.


Ελάτε να αναπτύξουμε μαζί ένα γόνιμο διάλογο, να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες και την τεχνογνωσία του marketing προς όφελος της δικής σας επιχείρησης και να ανοίξουμε το δρόμο προς την ανάπτυξη μέσα από την Επιχειρηματική Συμβουλευτική/ Consulting. 

Συζητείστε μαζί μου για τα προβλήματα που σας απασχολούν και μπορούμε να επιλύσουμε μέσα από την πραγματοποίηση μιας συνάντησης.

Για επικοινωνία:


Βασίλειος Γαλάνης
Marketing Consultant - Καθηγητής - Συγγραφέας
Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

Info:
Mobile: 6980 558496

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

Οι Υπηρεσίες μου

Παρέχω σε πανελλαδικό επίπεδο ένα ολοκληρωμένο - διευρυμένο πακέτο υπηρεσιών (ολοκληρωμένο Consulting - ολοκληρωμένη Επικοινωνία), με στόχο την ανάπτυξη και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μονάδων του Κλάδου, μέσα στο σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Πρωτοπόρος στην παροχή ολοκληρωμένων επιχειρηματικών υπηρεσιών, ακολουθώντας τα πρότυπα και τις τάσεις της Αμερικάνικης και Ευρωπαϊκής Αγοράς, εξελίσσομαι διαρκώς, δημιουργώντας ένα εκτενές πανελλαδικό δίκτυο, και θεμελιώνοντας υπηρεσίες, όπως, ολοκληρωμένο consulting, ολοκληρωμένη επικοινωνία και διαφημιστικές εκστρατείες σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο, marketing plan, business plan, ανάπτυξη συστημάτων franchising, εκπαίδευση συνεργατών και υλοποίηση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων στα Κέντρα.

Όλα ξεκινούν από τη θέληση να κάνω το όραμα πράξη. Να δημιουργώ δηλαδή συνεχώς αξία για τους πελάτες μου, να πρωτοτυπώ, να δημιουργώ νέες ιδέες και τάσεις, να σχεδιάζω αποτελεσματικές στρατηγικές, οι οποίες να καλύπτουν απόλυτα τους στόχους τους. Έχω την τεχνογνωσία, θέλω και κατορθώνω να διατηρώ πελάτες που σέβονται τις ιδέες μου, με αγαπούν για την καινοτομία μου, γιατί επιτυγχάνουν άμεσα αποτελέσματα. Έχω την ικανότητα, να ενεργώ με ταχύτητα, ακρίβεια και συνέπεια σε ένα περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει, προσανατολισμένος στην πρωτοτυπία και την καινοτομία.
Έχω πάθος με την δουλειά μου, ενθουσιασμό, γι αυτό και κατορθώνω να έχω ενθουσιασμένους πελάτες. Με τον ίδιο ενθουσιασμό συνεργάζονται μαζί μου στελέχη τους και συνεργάτες τους. Με αυτό το όραμα ξεκίνησα, με αυτό το όραμα συνεχίζω να πορεύομαι.

Οι Υπηρεσίες μου:

1. Επιχειρηματική Συμβουλευτική

2. Μηνιαία και Ετήσια Συμβουλευτική Υποστήριξη
    Εκπόνηση και αυξημένη συμμετοχή στην υλοποίηση των προτεινόμενων Business
    Plan / Marketing Plan, Καθοδήγηση - Εκπαίδευση συνεργατών, μηνιαίες επισκέψεις στο 
    Ινστιτούτο, παρακολούθηση της απόδοσης βάσει συγκεκριμένων δεικτών 

3. Σεμινάρια - Εκπαίδευση Συνεργατών
    Υλοποίηση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων εντός του Ινστιτούτου, για
    την εκπαίδευση των συνεργατών σε θέματα Πωλήσεων, Επικοινωνίας,
    Xειρισμού Αντιρρήσεων, Telemarketing, Ποιοτικής Εξυπηρέτησης,
    Προώθησης Πωλήσεων, Πωλήσεων Καλλυντικών, κ.α.

4.Δημιουργική και Διαφημιστική Στρατηγική - Στρατηγική Επικοινωνίας   
   Παρέχεται ολοκληρωμένη υποστήριξη για το σχεδιασμό / παραγωγές που   
   απαιτούνται μέσω ένος team εξειδικευμένων συνεργατών μου

5.Business Coaching                                                                                          
   Πραγματοποίηση εξατομικευμένων Συνεδριών ανά Εβδομάδα, Δεκαπενθήμερο ή
   ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, για την επαγγελματική και προσωπική σας
   ανάπτυξη και ευημερία, καθώς και την προσωπική και επαγγελματική σας επιτυχία 

6.Εκπόνηση Business Plan - Marketing Plan - Στρατηγικός Σχεδιασμός 

7.Εσωτερικός Έλεγχος Marketing / Διάγνωση υφιστάμενης κατάστασης

8.Social Media Marketing / Digital Campaigns / Ανάπτυξη Web Sites


Βασίλειος Γαλάνης
Marketing Consultant - Καθηγητής - Συγγραφέας
Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

Info:
e-mail vasgalanis@gmail.com
Mobile6980 558496

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Μια σύγχρονη έκδοση για την Αποτελεσματική Διαχείριση των Κέντρων Αισθητικής


Beauty Therapy Management, από το Βασίλη Γαλάνη.Μια πρωτότυπη πολυτελή έκδοση σε κινητά φύλλα, περιγράφει με επιστημονικό και παράλληλα κατανοητό τρόπο, όλα όσα πρέπει να γνωρίζει η σύγχρονη επαγγελματίας αισθητικός για την αποτελεσματική διαχείριση ενός κέντρου αισθητικής αλλά και την εφαρμογή των αρχών του marketing management, προσφέροντας σύγχρονη, ουσιαστική και άμεσα εφαρμόσιμη γνώση.

Το βιβλίο καλύπτει πλήρως τα ενδιαφέροντα των επαγγελματιών του κλάδου αλλά και του ακαδημαϊκού χώρου, εφόσον αποτελεί ουσιαστική βιβλιογραφία για τη διδασκαλία του μαθήματος Οργάνωση & Marketing Καταστήματος Αισθητικής.

Επιπλέον αποτελεί ένα εργαλείο δουλειάς, για στελέχη και εργαζόμενους σε μονάδες καλλωπισμού, πολυδύναμα ινστιτούτα, κέντρα αισθητικής, spa, κ.α, που επιθυμούν με συνοπτικό, οργανωμένο και γρήγορο τρόπο να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το management και το marketing των μονάδων καλλωπισμού.

Η τεχνογνωσία, οι διαδικασίες και η μεθοδολογία που προσφέρει η νέα αυτή έκδοση, μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα από κάθε αισθητικό στην καθημερινή λειτουργία και την επικοινωνία του δικού της κέντρου αισθητικής.

Η νέα αυτή έκδοση απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ινστιτούτων και κέντρων αισθητικής, φοιτητές Τ.Ε.Ι. Αισθητικής, σπουδαστές ΙΕΚ της ειδικότητας Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής, στελέχη και εργαζόμενους στον κλάδο.

Τέλος, η δομή του βιβλίου έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε κεφάλαιο να αποτελεί μία αυτόνομη εκπαιδευτική ενότητα.

Η αξία της έκδοσης και της τεχνογνωσίας που εισαγάγει, είναι 90 €.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες απευθυνθείτε στον κ. Βασίλη Γαλάνη, Marketing Consultant, Καθηγητή, Συγγραφέα, τηλ.: 698 055 8496, e-mail: vasgalanis@gmail.com

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Η εφαρμογή του telemarketing στο Ινστιτούτο Αισθητικής

Το telemarketing, μπορεί να αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο και στο δικό σας Ινστιτούτο, αρκεί να το χρησιμοποιήσετε σωστά. Από την εμπειρία μου, μέσα από την εφαρμογή του σε πολλά Κέντρα Αισθητικής, τόσο στην Αθήνα, όσο και στην Περιφέρεια, έδειξα στους ιδιοκτήτες ότι τα αποτελέσματα μπορεί να είναι θεαματικά. Σαφώς από πολλούς ιδιοκτήτες υπάρχει στην αρχή επιφύλαξη, για την εφαρμογή του στο δικό τους κέντρο. Επιφύλαξη που στηρίζεται σε προκαταλήψεις και αβάσιμες υποθέσεις, ότι δήθεν θα γίνουν ενοχλητικοί στους πελάτες τους, κουραστικοί, πιεστικοί και πολλές ακόμη δικαιολογίες που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.

Τις περισσότερες φορές, είδα μέσα από τη φωτιά της πράξης, ότι ένα μεγάλο μέρος διστάζει να το εφαρμόσει γιατί δεν ξέρει πως να το χρησιμοποιήσει. Η εκπαίδευση του προσωπικού και των ιδιοκτητών, είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποκτήσουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για την εφαρμογή του. Εφαρμογή λοιπόν του telemarketing με διαφορετικό τρόπο, από αυτόν που το χρησιμοποιεί ο ανταγωνισμός. Και τότε μόνοι σας θα δείτε και θα διαπιστώσετε τα θεαματικά του αποτελέσματα, στην αύξηση των πωλήσεων, στην αύξηση του ποσοστού επαναφορά των πελατών σας στο δικό σας κέντρο αισθητικής, την βελτίωση γενικότερα της επικοινωνίας σας με τους πελάτες σας, πρώην, κινούμενους και μελλοντικούς.

Στη διάθεσή σας βρίσκεται ένας πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του. Ένας οδηγός που θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε την τηλεφωνική επικοινωνία, εισερχόμενη και εξερχόμενη σε σχέση με τους πελάτες σας.
Διαβάστε περισσότερα στην νέα έκδοση του Marketing Management of Beauty Therapy Institutes, ή εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στον νέο κύκλο ειδικών σεμιναρίων.


Βασίλειος Γαλάνης
Marketing Consultant - Καθηγητής - Συγγραφέας
Εισηγητής Ειδικών ΣεμιναρίωνInfo:
e-mail vasgalanis@gmail.com
Mobile
698 055 8496Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Βιβλιογραφία για το μάθημα Οργάνωση Καταστήματος Αισθητικής – Marketing από το Βασίλη Γαλάνη

To νέο επιστημονικό εγχειρίδιο του Βασίλη Γαλάνη, απαραίτητο εργαλείο για την οργάνωση της διδασκαλίας στο μάθημα Οργάνωση Καταστήματος – Marketing της ειδικότητας Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής

Ο Βασίλης Γαλάνης, προσφέρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα υψηλού επιπέδου επαγγελματικό εγχειρίδιο, απαραίτητο σε κάθε επαγγελματία Αισθητικό.

Το βιβλίο, παρέχει με αντιληπτό και κατανοητό τρόπο αποτελεσματική μεθοδολογία και τεχνογνωσία, για την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων και διαδικασιών Οργάνωσης, Management και Marketing στα Ινστιτούτα Αισθητικής και γενικότερα στις μονάδες του κλάδου καλλωπισμού. Παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής διαδικασιών στα κέντρα και μια μεθοδολογία άμεσα κατανοητή και εφαρμόσιμη, αποτελώντας ένα "σύστημα εν λειτουργία" αλλά και ένα ισχυρό σημείο διαφοροποίησης του ινστιτούτου σας.

Το βιβλίο απευθύνεται στις επαγγελματίες αισθητικούς, συμβάλλοντας στην «επαγγελματική μετεκπαίδευσή» τους σε σύγχρονα θέματα και στη «δια βίου εκπαίδευσή» τους. Η εφαρμογή των μεθόδων του βιβλίου, καλύπτει ένα μεγάλο κενό στην αγορά του κλάδου και ειδικότερα σε θέματα μετεκπαίδευσης των επαγγελματιών, σε γνωστικά αντικείμενα πέραν των σπουδών τους, που σχετίζονται με την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, και τις αφορούν άμεσα ως επιχειρηματίες πλέον του κλάδου. Ακόμη το νέο αυτό εγχειρίδιο, καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα σε ότι αφορά τη βιβλιογραφία του κλάδου, έρχεται να συμβάλλει στην επαγγελματική επιμόρφωση των συνεργατών και του προσωπικού γενικότερα των Ινστιτούτων Αισθητικής, εφόσον προσφέρεται σε μια ειδική πολυτελή έκδοση με κινητά φύλλα, ενώ κάθε μέρος του βιβλίου αποτελεί μια αυτόνομη ενότητα.

Το βιβλίο, απευθύνεται ακόμη σε όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο, σε σπουδαστές της επιστήμης της Αισθητικής, σε αποφοίτους και πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. Αισθητικής, καθώς και σε Καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα της Οργανώσεως και του Marketing στις αντίστοιχες σχολές.

Σκοπός του βιβλίου, είναι να συμβάλλει μέσα από την αυτό-εκπαίδευση, στην επαγγελματική ανάπτυξη των αισθητικών, στην κατανόηση της χρησιμότητας του σύγχρονου Management Marketing και τη δυνατότητα εφαρμογής της νέας αυτής γνώσης.

Ο συγγραφέας του βιβλίου, διαθέτοντας βαθιά γνώση του κλάδου και της επιστήμης του Marketing, εκφράζει απόλυτα την πεποίθησή του, ότι θα αυξήσει τις επαγγελματικές ικανότητες των επαγγελματιών του κλάδου, συμβάλλοντας στην επαγγελματική τους ανάπτυξη καθώς και στην ανάπτυξη των πωλήσεων και των κερδών τους, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσεως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ενεργητικό του Βασίλη Γαλάνη, πέραν της εμπειρία του στην οργάνωση, το marketing και την διαφήμιση πολυδύναμων μονάδων αισθητικής, συμπεριλαμβάνεται και η συγγραφή άλλων επτά επιστημονικών βιβλίων, γύρω από θέματα marketing και franchising.

Πέραν των άλλων, το νέο αυτό εγχειρίδιο καλύπτει θέματα όπως, η σωστή εξυπηρέτηση πελατών με προϊόντα και υπηρεσίες, διαδικασίες εξυπηρέτησης πελατών στο ινστιτούτο, τύπους πελατών και τεχνικές αντιμετώπισής τους κατά τη διαδικασία ενημέρωσης, τεχνικές αποτελεσματικής πώλησης υπηρεσιών και προϊόντων, τεχνικές επικοινωνίας και γλώσσας του σώματος κατά τη διαδικασία ενημέρωσης των πελατών, τεχνικές προώθησης καλλυντικών, θέματα μάρκετινγκ και κατάρτισης προϋπολογισμού για τα κέντρα, τεχνικές αντιμετώπισης αντιρρήσεων των πελατών καθώς και επαγγελματικές τεχνικές διαχείρισης των παραπόνων των πελατών.

Η αξία του εγχειριδίου και της τεχνογνωσίας που εισαγάγει, είναι 90 €.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες απευθυνθείτε στον κ. Βασίλη Γαλάνη,
698 055 8496, e-mail: vasgalanis@gmail.com  .

Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

1.ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΟΡΦΙΑΣ: ΓΝΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
[ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΛΑΝΗ*]

Το πρώτο βήμα για την παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης είναι να ξέρετε ακριβώς τις υπηρεσίες που παρέχετε ή πρέπει να παρέχετε.


ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΑΣ


Η επιτυχία σας εξαρτάται από το πόσο καλά εσείς και η εταιρεία σας μπορείτε να ικανοποιήσετε τις βασικές ανάγκες των πελατών σας.


Τι μπορείτε να κάνετε για να αισθανθεί ο πελάτης  ότι:

-Τον καταλαβαίνετε

-Είναι Ευπρόσδεκτος

-Είναι Σημαντικός

-Θέλετε να νιώθει Άνετα


Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ


Η καλύτερη πώληση που μπορεί να γίνει, έρχεται σαν απόρροια της διερεύνησης της ανάγκης του πελάτη, της αξιολόγησης πιθανών εναλλακτικών λύσεων, την επιλογή της κατάλληλης λύσης και της "παράδοσης" της στον πελάτη.


Αυτή τη διαδικασία την γνωρίζουν πολλοί.  Αυτό που δεν γνωρίζουν είναι ότι η πώληση απαιτεί τρεις σημαντικές προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες :
1.Τέλεια γνώση των διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας.
2.Κατανόηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και των υπηρεσιών.
3.Μετάφραση των χαρακτηριστικών σε οφέλη για τον πελάτη
4.Απόδειξη πως ο πελάτης σας θα πετύχει περισσότερα με αυτά που του προσφέρεται
Εξασκήστε την ικανότητά σας να "περνάτε" από το προϊόν και την υπηρεσία στο όφελος και στην απόδειξη πως κοντά σας πετυχαίνουν περισσότερα
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ – ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ


Όπως ήδη έχουμε δει, πολλοί παράγοντες είναι σημαντικοί για την ικανοποίηση του πελάτη σας.  Αυτός όμως που είναι σημαντικότερος όλων είναι η αξιοπιστία, τόσο η δική σας όσο και της εταιρείας σας.


Οι πελάτες σας θέλουν να κάνετε αυτό που τους έχετε υποσχεθεί ότι θα κάνετε


Αντίστοιχα, ο μεγαλύτερος εκνευρισμός τους προέρχεται από την μη τήρηση υπόσχεσης.  Γι’ αυτό προσέχετε τι υπόσχεστε !


Και αν υποσχεθείτε ότι θα κάνετε κάτι,

Kάντε το σωστά την πρώτη φορά


Πολλοί είναι εκείνοι που αναλώνονται με το πώς θα διορθώσουν μια κακή κίνηση ή ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος να ζητήσουν συγνώμη στη συνέχεια.


Αποφύγετε κάθε επιπλοκή με το να διασφαλίζετε ότι κάνετε.


Οι περισσότεροι πελάτες όταν σκέφτονται έναν πωλητή, σκέφτονται ένα άτομο που μιλάει, μιλάει, μιλάει και δεν κάνει ούτε τα μισά από αυτά που λέει. Η λογική συνέπεια είναι να μην εμπιστεύονται τους «πωλητές» και αυτά που τους λένε.


Εσείς προσπαθήστε να αντιστρέψετε αυτήν την εικόνα. Αφήστε την πώληση και περάστε στη συμμετοχή και το διάλογο.


Αποδεικνύετε με πράξεις, όχι με λόγια.


Κερδίζετε την εκτίμηση του πελάτη πολύ ευκολότερα.


Όσον αφορά στο προϊόν που πρέπει (αναγκαστικά ίσως) να πουληθεί, έχετε υπόψη σας ότι είναι καλύτερα για όλους να προωθήσετε αυτό που ‘σας πηγαίνει’ περισσότερο.  Με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο πελάτης είναι ουδέτερος ή δεν έχει ιδιαίτερη επιθυμία για ένα προϊόν έναντι άλλου.


Η τακτική αυτή βοηθάει γιατί είναι ευκολότερο να επιχειρηματολογήσετε για ένα προϊόν που σας αρέσει, είναι πιο σίγουρο ότι θα αρέσει και στον πελάτη και πιθανότατα δεν θα δημιουργήσει προβλήματα και παράπονα στο μέλλον.


Ακολουθώντας τα παραπάνω θα καταλάβετε πολύ γρήγορα ότι είστε στο σωστό δρόμο : οι ίδιοι οι πελάτες σας θα περιμένουν να ενεργείτε σωστά σε κάθε συναλλαγή μαζί τους


Αυτό είναι δική σας επιτυχία και όχι παράλογη απαίτηση του πελάτη.


ΒΑΛΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ


Δεν υπάρχει λόγος να επιχειρήσετε μόνος σας στο παιχνίδι της εξυπηρέτησης του πελάτη.  Προσπαθήστε να τον μάθετε πώς να σας βοηθήσει για να του προσφέρετε ποιοτική εξυπηρέτηση.


Ειδικά τους επαναλαμβανόμενους πελάτες, μάθετέ τους να σας τηλεφωνούν ή να σας επισκέπτονται όταν σας βολεύει ή όταν δεν έχετε πολύ δουλειά.


Μάθετέ τους τι πρέπει να κάνουν για να έχουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.


Μάθετέ τους τι πρέπει να σας λένε ακριβώς για να σας βοηθούν να κάνετε σωστή δουλειά με την πρώτη.


Δώστε τους κίνητρο για τα παραπάνω.  Βεβαιώστε τους ότι αν κάνουν αυτό που τους λέτε θα έχουν πραγματικά καλύτερη εξυπηρέτηση, θα κερδίσουν χρόνο, χρήμα, καλή διάθεση.


Εξηγήστε τους πως ακριβώς θα κάνετε μια συγκεκριμένη δουλειά.  Όταν ο πελάτης δεν ξέρει ακριβώς πως λειτουργούν τα συστήματα και οι διαδικασίες σας, μπερδεύεται και πολλές φορές εκνευρίζεται.  Όταν μάθει πώς ακριβώς λειτουργείτε, νιώθει πιο άνετα με εσάς και την εταιρεία σας και μειώνει τις παράλογες απαιτήσεις του.


Ο ευκολότερος τρόπος να κάνετε άνετα τη δουλειά σας είναι να είσαστε ευγενικός με τον πελάτη.  Οι άνθρωποι συνήθως μας φέρονται όπως τους φερόμαστε.  Γιατί να αφήσετε την πρωτοβουλία στον πελάτη και να μην ρυθμίζετε εσείς την κατάσταση ;


Χαμογελάστε στον πελάτη, θα σας χαμογελάσει και αυτός.


Ξεχάστε την εικόνα και τις τεχνικές του κλασσικού πωλητή, που δεν πουλάει πια γιατί οι άνθρωποι αλλάζουν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές:-          Γίνετε δημιουργοί νέων αναγκών για τους πελάτες σας


-          Δείξτε πως μπορείτε να συμβάλλετε στην προσωπική τους ή εταιρική τους ανάπτυξη και εξέλιξη


-          Δείξτε τους ότι τους επικοινωνείτε προϊόντα και υπηρεσίες αποκλειστικά για αυτούς  και ότι δεν «αναπαράγεται τον εαυτό σας» από συνάντηση σε συνάντηση


-          Κάντε την επαφή με τον πελάτη μια ξεχωριστή εμπειρία


-          Ακολουθήστε τη μόδα, στο ντύσιμό σας, στην επικοινωνία σας και την τεχνολογία στις παρουσιάσεις σας


-          Φροντίστε ότι κάνετε να έχει αισθητική και design ακόμη και οι παρουσιάσεις σας


-          Χρησιμοποιείστε ένα πιο συμβολικό τρόπο, μια πιο συμβολική γλώσσα για να παρουσιάσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας


-          Βρείτε ένα πιο άμεσο και αληθινό τρόπο λεκτικής επικοινωνίας και καλλιεργείστε τον


-          Αλλάξτε δραματικά το ύφος της λεκτικής επικοινωνίας σας και περιορίστε τις παρουσιάσεις σας χρονικά


-          Βάλτε νέες λέξεις κλειδιά στο λεξιλόγιό σας που παρακινούν τους πελάτες σας


-          Τέλος φροντίστε να είστε «symbol» για τον πελάτη σας


(*) Ο Βασίλης Γαλάνης, είναι Marketing Consultant, Καθηγητής, Συγγραφέας, Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων και Σύμβουλος Διοικητικών Συμβουλίων, διακεκριμένων εταιριών από τους κλάδους Καλλυντικών και Καλλωπισμού.

Βασίλειος Γαλάνης
Marketing Consultant - Καθηγητής - Συγγραφέας
Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

Info:
Mobile698 055 8496