Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

Α. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ


Έγκαιρη άφιξη

Στερεοφωνικό / μουσική προετοιμασία

Εμφάνιση

Ενδυμασία 

Υποδοχή μέλους / οδηγίες

Αναγνώριση νέου μέλους

Επαγγελματική συμπεριφορά

Β. ΚΙΝΗΣΗ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ:
Η επιλογή του πρωτοκόλλου/ των κινήσεων είναι η ουσία της παρουσίασης/ θεραπεἰας. Η αισθητικός θα πρέπει να λάβει υπόψη της την τήρηση του πρωτοκόλλου μιας θεραπείας και των χρόνων. Εξηγούμε στο μέλος το σχήμα αποκατάστασης και τι κάνουμε σε κάθε συνεδρία/θεραπεία.

ΕΙΔΟΣ:
Ανταποκρίνεται η επιλογή της θεραπείας στο πρόβλημα;

ΧΡΟΝΟΣ: Έχει τυποποιηθεί ο χρόνος της εκτέλεσης;


ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΣ:
Ακολουθούν οι κινήσεις μια προοδευτική αύξηση δυσκολίας από απλές σε πολύπλοκες ή αντίστροφα σε σχέση με την εκτέλεση της θεραπείας στο στάδιο του προγράμματος;

ΑΛΛΑΓΕΣ:
Γίνονται οι αλλαγές από την μια σειρά κινήσεων στην άλλη ομαλά;


ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Είναι οι κινήσεις κοντρολαρισμένες, ακριβείς και εκτελούνται σωστά;


Γ. ΜΟΥΣΙΚΗ


Χρήση:
Βοηθά η μουσική την θεραπεία;

Ένταση:
Βοηθά η ένταση της μουσικής, είναι ευχάριστη και δεν εμποδίζει / δυσκολεύει την θεραπεία;

Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

ΣΗΜΑΤΑ/ ΝΟΗΜΑΤΑ:
α) Καθοδηγητικές οδηγίες: δείχνουν τι θα κάνουν μετά;
β) Προετοιμαστικές οδηγίες: δείχνουν πότε θα υλοποιηθεί το κάθε στάδιο μιας θεραπείας;
γ) Κατευθυντικές: Πληροφορούν το μέλος για την εξέλιξη της θεραπείας;
δ) Διορθωτικές: δείχνουν πώς θα γίνεται η συνέχιση μιας θεραπείας με προϊόντα στο σπίτι;

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ / ΠΡΟΤΡΟΠΗ:
α) Ενθουσιασμός: δημιουργεί η αισθητικόςr την επιθυμία για συμμετοχή στο πρόγραμμα;
β) Οπτική επικοινωνία: επικοινωνεί με το μέλος;
γ) Ανταπόκριση: επικοινωνεί προφορικά με το μέλος;

δ) Αλληλοεπικοινωνία: στο βαθμό που είναι εφικτό, κινείται η αισθητικός μέσα στο χώρο κάνοντας την απαραίτητη επικοινωνία;